1. Akceptacja Warunków korzystania z usług

Uzyskując dostęp lub korzystając z któregokolwiek z naszych serwisów internetowych, programu lojalnościowego lub aplikacji mobilnych (łącznie zwanych „Usługami“), do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem różnych nośników lub urządzeń i które są udostępniane przez Forum Gliwice („My“ lub „nas“), użytkownik akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania niniejszych warunków korzystania z usług („Warunki“).

Niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę. Jeżeli użytkownik nie akceptuje któregokolwiek z Warunków, nie powinien uzyskiwać dostępu do Usług lub korzystać z nich.

Niniejsze Warunki obowiązują w odniesieniu do wszelkich Usług, przy czym ustala się, że niektóre Usługi mogą podlegać dodatkowym postanowieniom (zob. poniżej „Szczególne postanowienia dotyczące naszej usługi programu lojalnościowego“ oraz „Szczególne postanowienia dotyczące geolokalizacji“).

Należy zwrócić uwagę na fakt, że możemy oferować usługi, które nie podlegają niniejszym Warunkom, lecz odrębnym regulacjom (na przykład karty upominkowe, które możemy oferować, podlegają szczególnym warunkom).

Usługi są adresowane do użytkowników w wieku minimum osiemnastu (18) lat, przy czym z usługi programu lojalnościowego mogą również korzystać osoby po ukończeniu trzynastu (13) lat, które uzyskały stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

2. Rejestracja i konto

Aby uzyskać dostęp do programu lojalnościowego i/lub niektórych naszych Usług z poziomu aplikacji mobilnych lub serwisów internetowych, użytkownik może być zobowiązywany do utworzenia konta w naszym serwisie. Założenie konta i przekazanie nam wymaganych danych osobowych jest dobrowolne.

Przy tworzeniu konta użytkownik musi przejść przez odpowiedni proces rejestracji, w którym otrzyma następujące opcje do wyboru:

· utworzenie konta poprzez skorzystanie z danych referencyjnych z karty lojalnościowej, która została już przez nas wydana użytkownikowi (tj. wprowadzając kod wskazany pod kodem kreskowym karty lojalnościowej lub skanując kod kreskowy) i potwierdzenie danych osobowych (tj. imię i nazwisko, data urodzenia, adres, kod pocztowy, płeć, numer telefonu i adres e-mail); lub

· utworzenie konta poprzez przekazanie nam wymaganych informacji (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, data urodzenia, adres, kod pocztowy, płeć i numer telefonu) oraz wybranie hasła; lub

· utworzenie konta poprzez skorzystanie z konta w serwisie Facebook, Google lub Twitter.

W każdym przypadku użytkownik zobowiązuje się do przekazania nam prawidłowych i kompletnych informacji, a także do zaktualizowania takich informacji w razie potrzeby.

Po utworzeniu konto zostanie automatycznie połączone i skojarzone z kartą lojalnościową, jeżeli została przez nas wydana użytkownikowi przed utworzeniem konta.

Jeżeli użytkownik nie posiada wydanej przez nas karty lojalnościowej w momencie utworzenia konta, utworzenie konta automatycznie uruchomi utworzenie karty lojalnościowej. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że program lojalnościowy i karta lojalnościowa mają charakter osobisty i są zarezerwowane dla poszczególnych osób do własnego użytku amatorskiego. Elementy te nie podlegają przeniesieniu, a karta lojalnościowa w żadnym razie nie stanowi karty płatniczej. Użytkownik akceptuje fakt, że możemy swobodnie modyfikować, zawiesić lub zakończyć program lojalnościowy w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn.

Jeżeli użytkownik wybrał opcję łączenia poprzez korzystanie z konta w serwisie Facebook, Google lub Twitter, powinien logować się swoim hasłem używanym w serwisie Facebook, Google lub Twitter, aby uzyskać dostęp do konta. W każdym innym przypadku użytkownik powinien zalogować się swoim adresem e-mail i wybranym hasłem.

Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas o każdym nieuprawnionym korzystaniu z jego konta w celu uzyskania dostępu do Usług.

Uwaga: jeżeli użytkownik jest zainteresowany wyłącznie subskrybowaniem naszego programu lojalnościowego, bez tworzenia konta w naszym serwisie do korzystania z innych Usług oferowanych poprzez nasze aplikacje mobilne lub strony internetowe, lub jeżeli użytkownik chce korzystać z fizycznej karty lojalnościowej, należy zapoznać się ze szczegółowymi postanowieniami dotyczącymi utworzenia karty lojalnościowej („Szczególne postanowienia dotyczące naszej usługi programu lojalnościowego“).

3. Zewnętrzne łącza i treści

Istnieje możliwość przedstawiania przez nas łącz hipertekstowych z Usług lub wiadomości otrzymywanych przez użytkownika w ramach Usług, prowadzących do serwisów internetowych osób trzecich lub źródeł internetowych. Nie kontrolujemy żadnej z tych stron internetowych lub źródeł internetowych.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości fakt, że w żadnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje, treści, produkty, usługi lub materiały dostępne na stronach internetowych osób trzecich lub w źródłach internetowych, ani za jakiekolwiek domniemane lub rzeczywiste szkody wynikające z uzyskiwania dostępu lub wykorzystywania takich informacji, treści, produktów, usług lub materiałów dostępnych na stronach internetowych osób trzecich lub w źródłach internetowych.

4. Prywatność i ochrona danych osobowych

W przypadku korzystania przez użytkownika z Usług poprosimy o podanie jego danych osobowych w celu świadczenia Usług, które wymagają uwierzytelnienia, oraz w celu zarządzania naszą relacją handlową i jej doskonalenia. Niektóre informacje są niezbędne do świadczenia Usług i zarządzania Usługami, podczas gdy inne informacje umożliwiają nam lepsze poznanie użytkownika, a tym samym dostosowanie naszych Usług do potrzeb użytkownika.

Użytkownik ma prawo, zgodnie z obowiązującym prawem, do uzyskania dostępu, korygowania i zgłaszania sprzeciwu w zakresie wykorzystywania jego danych osobowych, kierując korespondencję na adres GSSM Warsaw Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa z dopiskiem „Modyfikacja danych osobowych.

Dane osobowe przekazane nam przez użytkownika mogą być przekazywane naszym partnerom, spółkom stowarzyszonym, wiarygodnym dostawcom usług, urzędom lub władzom regulacyjnym oraz cesjonariuszom. Zapewniamy, że dane użytkownika, przetwarzane przez nas i innych odbiorców, są traktowane jako poufne i chronione przed dostępem osób nieupoważnionych, utratą lub zniszczeniem.

Uwaga: dla celów przetwarzania w pewnym zakresie wymagana będzie uprzednia zgoda użytkownika (tj. wysyłanie materiałów marketingowych, które naszym zdaniem mogą być interesujące dla użytkownika, łączenie geolokalizacji i danych).

Dodatkowe informacje na temat ochrony prywatności i przetwarzania przez nas danych osobowych użytkownika znajdują się w naszej Polityce Prywatności: www.ForumGliwice.com.pl/W/do/centre/polityka-prywatnosci.

5. Własność intelektualna

5.1 Nasze treści

Usługi, w tym oprogramowanie wykorzystywane w związku z Usługami, oraz wszelka ich zawartość (w tym między innymi teksty, treści redakcyjne, baza danych, wygląd strony, oprogramowanie operacyjne, fotografie, obrazy, grafika, nagrania wideo, dźwięki, mapy, logo, znaki towarowe, informacje i inne elementy wszelkiego rodzaju obejmujące Usługi) (łącznie zwane „Treściami“), są chronione przez obowiązujące ustawodawstwo dotyczące praw autorskich, znaków towarowych, znaków usługowych, patentów i innych praw zastrzeżonych, oraz stanowią naszą własność, są przez nas kontrolowane i licencjonowane przez nas lub dla nas.

Udzielamy użytkownikowi osobistą, niewyłączną, ogólnoświatową, nieprzenaszalną, ograniczoną licencję z możliwością odwołania na podjęcie i korzystanie z Usług wyłącznie do użytku osobistego na dowolnym komputerze lub urządzeniu przenośnym, na czas korzystania z Usług przez użytkownika.

O ile niniejsze Warunki nie stanowią inaczej, nie wolno kopiować, prezentować, odtwarzać, ponownie wykorzystywać, ponownie publikować, umieszczać, wyświetlać lub odtwarzać publicznie, transmitować, adaptować, tłumaczyć, wykorzystywać do tworzenia utworów pochodnych, sprzedawać, cedować, sublicencjonować, stosować inżynierii zwrotnej, deasemblować, w całości lub częściowo pobierać ekstraktów lub dystrybuować na dowolnym nośniku całości lub części Usług lub Treści, z wyjątkiem przypadków dozwolonych na mocy obowiązującego prawa.

Nieprzestrzeganie tych postanowień stanowi naruszenie i może skutkować podjęciem sankcji cywilnych i/lub karnych. My lub nasi licencjodawcy zastrzegamy sobie prawo do podjęcia kroków prawnych przeciwko każdej osobie, która nie będzie przestrzegać tych postanowień.

5.2 Treści użytkownika

Użytkownik może generować, publikować, wysyłać, umieszczać, przekazywać lub udostępniać za pośrednictwem Usług informacje, teksty, treści redakcyjne, fotografie, obrazy, grafikę, nagrania wideo, dźwięki, wiadomości, logo, znaki towarowe i materiały dowolnego typu, które przekazuje, przechowuje lub udostępnia podczas korzystania z Usług (łącznie zwane „Treściami Użytkownika“).

Użytkownik zachowuje prawo własności i inne prawa majątkowe przysługujące mu w odniesieniu do Treści Użytkownika. Poprzez generowanie, publikowanie, wysyłanie, umieszczanie, przekazywanie lub udostępnianie Treści Użytkownika za pośrednictwem Usług użytkownik wyraża jednak zgodę na udzieleniem nam i naszym spółkom stowarzyszonym ogólnoświatowej, nieodpłatnej, niewyłącznej, podlegającej sublicencjonowaniu i przenaszalnej licencji na wykorzystywanie, odtwarzanie, przedstawianie, publiczne wyświetlanie, publikowanie, adaptowanie, zmianę formatu, eksploatowanie i tłumaczenie Treści Użytkownika w dowolnych mediach i w związku z Usługami, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Licencja ta będzie obowiązywać do wygaśnięcia rocznego okresu po zamknięciu konta użytkownika, niezależnie od przyczyn takiego zamknięcia.

6. Obowiązki użytkownika

6.1 Treści i postępowanie użytkownika

Funkcjonalności Usług umożliwiają użytkownikowi udostępnianie Treści Użytkownika i informacji za pośrednictwem Usług, łącznie z udostępnianiem informacji w sieciach społecznościowych. Użytkownik jest i pozostanie jednak, w każdych okolicznościach, wyłącznie odpowiedzialny za korzystanie z usług i całości Treści Użytkownika.

Użytkownik zobowiązuje się do niewykorzystywania jakichkolwiek Treści Użytkownika lub Usług do celów niezgodnych z prawem lub nieodpowiednich, w tym między innymi do zaniechania:

· publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakichkolwiek Treści Użytkownika w zakresie Usług, które są sprzeczne z porządkiem publicznym i moralnością, są niezgodne z prawem, stanowią groźby, stalking, szykanowanie, przemoc, nadużycie, są szkodliwe dla innych, niedozwolone, zniesławiające, obsceniczne, pomawiające, obraźliwe, pornograficzne, stanowią naruszenie prywatności innych osób, wyraz nienawiści bądź dyskryminacji rasowej, etnicznej lub są w inny sposób niewłaściwe, bądź promują działania niezgodne z prawem lub zachęcają do ich podejmowania;

· publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakichkolwiek Treści Użytkownika w zakresie Usług, które stanowią naruszenie jakichkolwiek przepisów prawa lub regulacji bądź praw osób trzecich, w tym praw autorskich, znaków towarowych, tajemnic handlowych, patentów, praw własności intelektualnej, praw prywatności, praw publikacji lub innych praw osobistych bądź zastrzeżonych;

· publikowania, dostarczania, umieszczania, wysyłania, przekazywania lub innego udostępniania jakiegokolwiek „spamu“, materiałów marketingowych, niezamówionej lub nieuprawnionej reklamy, bądź jakiejkolwiek innej formy akwizycji za pośrednictwem Usług;

· wykorzystywania jakichkolwiek wirusów, bomb zegarowych, agentów czyszczących, złośliwego oprogramowania, robaków, złośliwych kodów, usterek, koni trojańskich, uszkodzonych plików lub innych kodów komputerowych, plików lub programów stworzonych w celu zakłócenia, zniszczenia, ograniczenia lub pogorszenia prawidłowego działania Usług, serwerów lub sieci połączonych z Usługami;

· krzywdzenia lub prób krzywdzenia dzieci w jakikolwiek sposób;

· tworzenia fałszywej tożsamości w celu wprowadzania innych w błąd;

· wykorzystywania technologii, zautomatyzowanych systemów typu „boty“, „pełzacze“ lub „szperacze“ bądź innych metod gromadzenia lub uzyskiwania dostępu do nieuprawnionych treści lub przestrzeni niepublicznej;

· wykorzystywania eksplorowania danych, robotów lub podobnych narzędzi do gromadzenia i ekstrakcji danych;

· podejmowania prób testowania, sondowania lub skanowania luk systemu lub sieci połączonych z Usługami bądź naruszania środków zabezpieczających lub uwierzytelniających;

· reklamowania lub oferowania sprzedaży bądź zakupu towarów lub usług w dowolnych celach biznesowych.

Nie monitorujemy Treści Użytkownika umieszczanych w ramach Usług. Zastrzegamy sobie jednak prawo, przy czym nie przyjmujemy obowiązku, do weryfikowania Treści Użytkownika i usuwania lub kasowania, według wyłącznie naszego uznania, takich Treści Użytkownika, które są niezgodne z niniejszymi Warunkami. Nie monitorujemy także i nie ograniczamy komunikacji prowadzonej między użytkownikami za pośrednictwem Usług.

Użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, że uzyskując dostęp do Usług, użytkownik może otrzymywać lub mieć kontakt z treściami, towarami lub usługami, które może uważać za niewłaściwe, nieodpowiednie, wprowadzające w błąd, zniesławiające, obsceniczne lub w inny sposób obraźliwe. W zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa użytkownik akceptuje fakt, że nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek działania w odniesieniu do takich treści w ramach Usług. W razie zidentyfikowania treści niezgodnych z prawem użytkownik powinien jednak nas powiadomić kierując korespondencję na adres GSSM Warsaw Al. Jana Pawła II 82, 00-175 Warszawa.

Nieprzestrzeganie niniejszych Warunków może skutkować ostrzeżeniem i/lub natychmiastowym zawieszeniem lub zamknięciem konta użytkownika bez uprzedzenia, bez uszczerbku dla podjęcia ewentualnych kroków prawnych.

6.2 Odpowiedzialność użytkownika

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie swoich haseł i identyfikatorów konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystania konta użytkownika przez nieupoważnioną osobę trzecią. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na jego koncie. Zachęcamy do wybrania hasła o dużej sile i do regularnych zmian hasła w celu ograniczenia ryzyka dostępu osób nieupoważnionych do konta użytkownika.

Użytkownik jest i pozostanie, w każdych okolicznościach, wyłącznie odpowiedzialny za Treści Użytkownika przesyłane do Usług, korzystanie z Usług przez użytkownika i wszelkie działania podejmowane z jego konta. W konsekwencji użytkownik jest odpowiedzialny za prawidłowe skonfigurowanie lub podjęcie wszelkich odpowiednich środków w celu zachowania odpowiedniego bezpieczeństwa, ochrony i kopii zapasowej Treści Użytkownika, w tym jego własnych danych i/lub oprogramowania przechowywanego na jego komputerze i/lub urządzeniu przenośnym przed ewentualnymi atakami.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że uzyskuje dostęp, pobiera lub w inny sposób uzyskuje informacje, materiały lub dane w związku z korzystaniem z Usług według własnego uznania i na własne ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie swojego systemu komputerowego lub utratę danych w wyniku pobrania takich informacji, materiałów lub danych.

Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia całości sprzętu (w tym komputera, urządzenia przenośnego itp.) w celu uzyskania dostępu i korzystania z Usług, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami, w tym między innymi przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej.

7. Nasze obowiązki

Usługi świadczone przez nas służą wyłącznie do celów informacyjnych. Mimo podejmowania wszelkich uzasadnionych starań w celu zapewnienia prawidłowości, kompletności, aktualności Treści Usług, Usługi są świadczone przez nas na zasadzie ich dostępności bez jakiejkolwiek gwarancji. Użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, że korzysta z Usług na własne wyłączne ryzyko.

W pełnym zakresie dozwolonym na mocy obowiązującego prawa nie ponosimy odpowiedzialności za (i) szkody, straty lub wszelkie konsekwencje wynikające z korzystania z Usług lub ich Treści, bądź za Treści Użytkownika, które użytkownik może udostępnić w ramach Usług, oraz (ii) wobec użytkownika z tytułu szkód pośrednich lub strat, a także szkód niematerialnych, szkód z tytułu utraty zysków, przychodów, użytkowania lub danych w wyniku korzystania z Usług lub ich obsługi.

Użytkownik wyraźnie przyjmuje do wiadomości fakt, że (i) Usługi nie są pozbawione błędów lub wirusów, (ii) połączenie z Usługami implikuje ryzyko związane z każdym połączeniem i transmisją w Internecie i sieci telefonii komórkowej, w szczególności w odniesieniu do prędkości przesyłu danych, czasu reakcji na wyszukiwanie informacji i konsultacji oraz jakości technicznej, (iii) nie sprawujemy kontroli nad sieciami lub stronami internetowymi osób trzecich, do których użytkownik może uzyskiwać dostęp w trakcie korzystania z Usług, (iv) nie ponosimy odpowiedzialności za utratę danych, brak przechowywania, niedostarczenie lub nieterminowe dostarczenie jakichkolwiek danych lub materiałów za pośrednictwem Usług, oraz (v) wykluczamy wszelkie gwarancje, zarówno wyrażone, jak i domniemane, w tym gwarancje pokupności/satysfakcjonującej jakości lub przydatności do określonych celów lub potrzeb w odniesieniu do Treści i Usług.

8. Szczególne postanowienia dotyczące naszej usługi programu lojalnościowego i FIZYCZNEJ KARTY LOJALNOŚCIOWEJ

Nasz program lojalnościowy jest bezpłatny i umożliwia użytkownikowi korzystanie z ofert, promocji i informacji związanych z naszym programem lojalnościowym, opisanych bardziej szczegółowo na naszej stronie internetowej.

Aby móc korzystać z naszego programu lojalnościowego, użytkownik powinien utworzyć specjalne konto w naszym serwisie, zgodnie z poniższym opisem. Jeżeli użytkownik jest zainteresowany korzystaniem z niematerialnej wersji karty lojalnościowej i/lub z innych Usług oferowanych przez nas za pośrednictwem naszych aplikacji mobilnych lub stron internetowych, łącznie z programem lojalnościowym, powinien zapoznać się z powyższymi ogólnymi postanowieniami dotyczącymi rejestracji i konta („Rejestracja i konto“).

Nasz program lojalnościowy i fizyczna karta lojalnościowa są udostępniane użytkownikowi na żądanie na podstawie jednej z następujących opcji:

· w centrum handlowym: (i) należy udać się bezpośrednio do recepcji naszego centrum handlowego; (ii) wypełnić stosowny formularz, podając wymagane informacje; po czym (iii) hostessa niezwłocznie przygotuje i przekaże użytkownikowi osobistą kartę lojalnościową; lub

· za pośrednictwem naszej strony internetowej: (i) należy odwiedzić naszą stronę internetową i wypełnić formularz rejestracji związany z programem lojalnościowym, dostępny na naszej stronie internetowej, lub skorzystać z konta Facebook, Google lub Twitter; (ii) przydzielony zostanie identyfikator, który zostanie wysłany drogą e-mailową; (iii) należy wydrukować wiadomość e-mailową i udać się z tym wydrukiem do recepcji stosownego centrum handlowego; po czym (iii) hostessa niezwłocznie przygotuje i przekaże użytkownikowi osobistą kartę lojalnościową.

· Po utworzeniu karty, jeżeli użytkownik zdecyduje się skorzystać z innych naszych Usług lub z niematerialnej wersji karty lojalnościowej, należy zapoznać się z ogólnymi postanowieniami dotyczącymi rejestracji i konta („

Rejestracja i konto“), w szczególności na temat utworzenia konta poprzez wykorzystanie danych referencyjnych z karty lojalnościowej, która została już wydana przez nas użytkownikowi.

W każdym przypadku użytkownik zobowiązuje się do przekazania nam prawidłowych i kompletnych informacji, a także do aktualizowania takich informacji z niezbędną częstotliwością.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że program lojalnościowy i karta lojalnościowa mają charakter osobisty i są zarezerwowane dla poszczególnych osób do własnego użytku amatorskiego. Elementy te nie podlegają przeniesieniu, a karta lojalnościowa w żadnym razie nie stanowi karty płatniczej. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zachowanie poufności w zakresie swoich haseł i identyfikatorów konta. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje wynikające z wykorzystania konta użytkownika przez nieupoważnioną osobę trzecią. Użytkownik ponosi również odpowiedzialność za wszelkie czynności wykonywane na jego koncie. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia nas o każdym nieuprawnionym korzystaniu z jego konta w celu uzyskania dostępu do Usług.

Użytkownik akceptuje fakt, że możemy swobodnie modyfikować lub zawiesić program lojalnościowy w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn.

System zastosowany w kartach lojalnościowych jest oparty na technologii RFID (Radio Frequency Identification). RFID polega na wykorzystywaniu pól elektromagnetycznych do przesyłania danych, dla celów automatycznego identyfikowania i śledzenia znaczników dołączonych do karty lojalnościowej. Jeżeli jednak użytkownik nie akceptuje tego procesu, powinien korzystać z niematerialnej wersji karty lojalnościowej, dostępnej z poziomu naszej aplikacji mobilnej.

Jednocześnie informujemy oraz zastrzegamy, iż:

· zniżki oraz ewentualnie inne świadczenia w ramach programu lojalnościowego oferują niektóre podmioty prowadzące działalność usługowo-handlową na terenie Centrum Handlowego „ForumGliwice ” („Centrum”) oraz ewentualnie inne podmioty, które na podstawie odrębnych umów zawieranych z nami zdecydowały się na udział w programie lojalnościowym („Uczestnicy Programu”);

· program lojalnościowy nie obowiązuje w lokalach handlowych Uczestników Programu położonych poza Centrum, nie dotyczy to sytuacji, gdy uczestnikiem Programu Lojalnościowego jest podmiot prowadzący działalność wyłącznie poza Centrum;

· lista Uczestników Programu, rodzaj oraz wysokość zniżek lub innych świadczeń publikowane są każdorazowo na stronie internetowej Centrum: www.ForumGliwice.pl;

· oferta Uczestników Programu w trakcie trwania programu lojalnościowego, jak również sama liczba Uczestników Programu, mogą ulegać zmianie;

· zniżka/świadczenie dodatkowe przysługuje klientowi Centrum wyłącznie w przypadku dokonywania zakupów/świadczenia usług bezpośrednio w lokalu Uczestnika Programu;

· zniżka/świadczenia dodatkowe udzielane przez Uczestnika Programu w ramach programu lojalnościowego nie podlegają łączeniu z innymi promocjami oferowanymi przez Uczestnika Programu;

· nie ponosimy odpowiedzialności za jakość towarów lub usług nabywanych u Uczestników Programu;

· wszelkie roszczenia związane z ewentualną odmową udzielania zniżki/świadczenia dodatkowego zgodnie z programem lojalnościowym kierowane mogą być wyłącznie w stosunku do danego Uczestnika Programu; nasza odpowiedzialność w tym zakresie jest wyłączona poza przypadkami, gdy określone świadczenie jest przyznawane bezpośrednio przez nas i nie dotyczy bezpośrednio świadczenia Uczestnika Programu;

· reklamacje dotyczące programu lojalnościowego należy składać na adres koordynatora programu lojalnościowego: Expansja Advertising Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Kordeckiego 47, w formie pisemnej lub złożyć w recepcji Centrum, koordynator poinformuje klienta zgłaszającego reklamację na piśmie na adres klienta w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania reklamacji o sposobie jej załatwienia.

9. Szczególne postanowienia dotyczące geolokalizacji

9.1 Usługa „Meet My Friends“

W części naszych aplikacji mobilnych oferujemy Usługę o nazwie „Meet My Friends“. Użytkownik może uzyskać dostęp do tej Usługi po utworzeniu konta w naszym serwisie i wyłącznie za pośrednictwem urządzenia przenośnego. Dodatkowe informacje na temat rejestracji znajdują się powyżej w ogólnych postanowieniach dotyczących rejestracji i konta („

Rejestracja i konto“).

Usługa Meet My Friends umożliwia użytkownikom udostępnianie lokalizacji w obrębie naszego centrum handlowego znajomym, którzy również korzystają z Usługi „Meet My Friends“. Dzięki temu użytkownicy mogą odwiedzić centrum handlowe, znając lokalizację swoich znajomych w centrum handlowym, i spotkać się ze znajomymi w konkretnym miejscu lub zaproponować miejsce spotkania. Ponadto użytkownik ma również możliwość okresowego lokalizowania, za pośrednictwem usługi „Meet My Friends“, niektórych z naszych pracowników lub dostawców, odpowiedzialnych za konkretne misje w obrębie centrum handlowego (np. osobisty doradca handlowy, kucharze prowadzący zajęcia z gotowania).

Aby zostać zlokalizowanym na mapie, użytkownik musi aktywować funkcję Bluetooth na swoim smartfonie. Jeżeli użytkownik chce tylko sprawdzić mapę i lokalizację swoich kontaktów, aktywowanie funkcji Bluetooth nie jest wymagane.

Przy pierwszym połączeniu użytkownika z usługą „Meet My Friends“ zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika i udostępnianie danych geolokalizacyjnych.

Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego i udostępnianie danych geolokalizacyjnych, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach, chyba że użytkownik skorzysta z funkcji „widoczny/niewidoczny“, dostępnej bezpośrednio na mapie, aby czasowo zmodyfikować swoje ustawienia geolokalizacji. Użytkownik może również trwale wyłączyć geolokalizację w ustawieniach swojego profilu w dowolnym momencie.

Jeżeli użytkownik skorzystał z konta w serwisie Facebook, Google lub Twitter w celu utworzenia konta w naszym serwisie, będzie mieć możliwość lokalizowania swoich kontaktów w takiej sieci społecznościowej, które również korzystają z usługi „Meet My Friends“, oraz będzie mógł poprosić takie osoby o udostępnienie ich lokalizacji.

Domyślnie użytkownicy usługi „Meet My Friends“ są widoczni dla wszystkich pozostałych użytkowników usługi „Meet My Friends“. Użytkownik może jednak skonfigurować swoje ustawienia udostępniania lokalizacji w Usłudze w ustawieniach swojego konta, wybierając jedną z następujących opcji:

· widoczność dla wszystkich pozostałych użytkowników usługi „Meet My Friends“; lub

· widoczność tylko dla swoich kontaktów; lub

· brak widoczności dla wszystkich użytkowników usługi „Meet My Friends“.

Parametry poufności ustawione przez użytkownika zostaną zarejestrowane i będą obowiązywać przy każdym korzystaniu z aplikacji mobilnej. Dodatkowo użytkownik będzie mieć w każdej chwili bezpośredni dostęp do opcji „widoczny/niewidoczny“ bezpośrednio na mapie, aby móc czasowo zmienić ustawienia poufności na czas trwania bieżącej sesji.

Użytkownik nie będzie mieć możliwości udostępniania swojej lokalizacji poza terenem naszego centrum handlowego. Opcja lokalizacji jest aktywowana przez znaczniki zainstalowane wyłącznie w częściach wspólnych centrum handlowego.

Z uwagi na powyższe użytkownik wyraźnie akceptuje fakt, że niektóre funkcje usługi „Meet My Friends“ są oparte na danych geolokalizacyjnych, w szczególności na położeniu geograficznym jego urządzenia przenośnego w obrębie naszego centrum handlowego.

Tym samym, dla celów świadczenia Usług, niektóre funkcje usługi „Meet My Friends“ mogą wymagać przesłania do nas danych geolokalizacyjnych użytkownika i udostępnienia tych danych geolokalizacyjnych wszystkim innym użytkownikom Usług lub wyłącznie kontaktom użytkownika, w zależności od sposobu skonfigurowania Usługi przez użytkownika.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na geolokalizację swojego urządzenia przenośnego i udostępnianie danych geolokalizacyjnych, wyraża zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie jego danych geolokalizacyjnych innym użytkownikom zgodnie z powyższym opisem oraz osobom trzecim. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce Prywatności: http://www.ForumGliwice.com.pl/W/do/centre/polityka-prywatnosci .

9.2 Inne Usługi

Pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, dane związane z lokalizacją użytkownika w naszym centrum handlowym mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane, gdy użytkownik jest uwierzytelniony w naszych aplikacjach mobilnych, dla celów pomiaru częstotliwości i długości wizyt użytkownika i jego tras w obrębie naszego centrum handlowego. Na podstawie takich danych dotyczących częstotliwości, długości i tras, pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, będziemy przyznawać użytkownikowi korzyści lojalnościowe i przekazywać materiały promocyjne.

Przy pierwszym uwierzytelnianiu użytkownika w naszej aplikacji mobilnej zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika. Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach z naszą aplikacją mobilną i przy wszystkich kolejnych wizytach w naszym centrum handlowym. Użytkownik może wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia przenośnego w dowolnym momencie w ustawieniach mobilnych.

Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na geolokalizację swojego urządzenia przenośnego i udostępnianie danych geolokalizacyjnych, wyraża zgodę na wykorzystywanie i udostępnianie jego danych geolokalizacyjnych osobom trzecim. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce Prywatności: http://www.ForumGliwice.com.pl/W/do/centre/polityka-prywatnosci.

10. CESJA

Użytkownik upoważnia nas do przeniesienia, cesji lub zdelegowania naszych praw i obowiązków wynikających z niniejszych Warunków na dowolną osobę trzecią.

11. Częściowa nieważność

Ewentualna nieważność lub niewykonalność jakiejkolwiek części niniejszych Warunków z dowolnych przyczyn spowoduje wyłączenie tych postanowień z niniejszych Warunków i nie wpływa na ważność oraz wykonalność pozostałych postanowień.

12. AKTUALIZACJE WARUNKÓW

Niniejsze Warunki mogą podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszych Warunków będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionych Warunków za pośrednictwem Usług. W przypadku wprowadzenia zmian, które naszym zdaniem stanowią znaczne zmiany i wymagają zgody użytkownika na mocy obowiązującego prawa, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem Usług i w razie potrzeby zwrócimy się do użytkownika o udzielenie zgody.

13. Właściwe prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki podlegają przepisom prawa obowiązującego w kraju, w którym nasza firma jest zarejestrowana, oraz podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów w tym samym kraju.