REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO FORUM W GLIWICACH
(ZWANY JAKO „REGULAMIN”)

Niniejszy Regulamin został wprowadzony celem zapewnienia wszystkim odwiedzającym Centrum Handlowe Forum w Gliwicach (zwane jako „Centrum”) bezpieczeństwa, możliwości niezakłóconego i zgodnego z wysokimi standardami Centrum korzystania z Centrum i przebywania na jego terenie.

Godziny otwarcia

Centrum jest otwarte dla Klientów w godzinach otwarcia ustalonych dla Centrum wskazanych na drzwiach wejściowych do Centrum, jak również jest dostępny na stronie internetowej www.forumgliwice.pl.

Poza osobami posiadającymi odrębne upoważnienie zabronione jest przebywanie na terenie Centrum poza godzinami otwarcia.

Informacje ogólne o Centrum

Centrum oraz jego bezpośrednie otoczenie ze względów bezpieczeństwa osób odwiedzających Centrum jest monitorowane.

W Centrum funkcjonuje służba ochrony, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Centrum oraz osób je odwiedzających.

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Regulaminu oraz funkcjonowania można zgłaszać do Ochrony Centrum.

Zarządcą Centrum jest Jones Lang LaSalle Sp. z.o.o.

Wstęp na teren Centrum

Dzieci poniżej trzynastego roku życia, są uprawnione do wstępu i przebywania na terenie Centrum wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo;

Na terenie Centrum nie mają wstępu i nie mogą przebywać:

Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających niezależnie od ich postaci, czy też składu chemicznego, jak również wszelkich środków o podobnym działaniu;

Osoby, które swoich zachowaniem lub postawą mogą stwarzać stan zagrożenia dla pozostałych osób przybywających na terenie Centrum;

Osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady współżycia społecznego oraz normy społeczne, jak również utrudniających innym osobom przebywanie na terenie Centrum;

Zwierzęta

Wprowadzanie zwierząt jest możliwe po uzyskaniu zgody Zarządcy Centrum.

Powyższe nie dotyczy psów terapeutycznych, psów przewodników oraz psów osób niedowidzących lub niewidzących, przy czym dla wprowadzenia takiego psa na teren Centrum konieczne jest okazanie odpowiedniego certyfikatu jeśli wystąpi o to przedstawiciel Zarządcy lub służb ochrony.

Każdorazowo osoba wprowadzająca psa zgodnie z postanowieniami Regulaminu na teren Centrum powinna zapewnić, że pies jest oznakowany, jak również jest zobowiązana do usunięcia wszelkich nieczystości.

Promocja, reklama i zgromadzenia

Zabronione jest prowadzenie na terenie Centrum i jego bezpośredniego otoczenia wszelkiej działalności reklamowej, promocyjnej, kolportażu ulotek, rozdawnictwa materiałów promocyjnych niezależnie od ich formy, rozpowszechniania broszur, informatorów, kuponów, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

Zabronione jest na terenie Centrum i jego bezpośredniego organizowanie zgromadzeń, prezentacji, eventów, występów artystycznych, występów muzycznych, występów okolicznościowych, występów promocyjnych, manifestacji, agitacji politycznej oraz wyznaniowej i religijnej, prowadzenie działalności zbiórkowej, działalności charytatywnej, żebranie, działalności naruszającej zasady współżycia społecznego, itp. bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

Zabronione jest na terenie Centrum i jego bezpośredniego prowadzenie działalności akwizycyjnej, handlu obnośnego i obwoźnego itp. bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

Poruszanie się po Centrum

Zabronione jest poruszanie się po terenie Centrum pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem wózków inwalidzkich, niezależnie od rodzaju napędu bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

Zabronione jest poruszanie się po terenie Centrum i jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach itp. bez uprzedniej zgody Zarządcy.

Zabronione jest wprowadzanie na teren Centrum (poza terenem parkingu) wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów.

Przedmioty i substancje zakazane

Zabronione jest wnoszenie na teren Centrum wszelkich rodzajów broni, w tym broni palnej oraz broni białej, niezależnie od jej formy i postaci, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, substancji łatwopalnych, substancji trujących, substancji emitujących nieprzyjemne zapachy oraz wszelkich innych przedmiotów i substancji, które zagrażają życiu lub zdrowiu, czy też mieniu.

Zabronione jest wnoszenie na teren Centrum narkotyków, środków odurzających, jak również wszelkich środków o podobnym działaniu.

Wyroby tytoniowe i alkohol

Zabronione na terenie Centrum jest palenie wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi.

Zabronione na terenie Centrum jest korzystanie z tzw. elektronicznych papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi.

Zabronione na terenie Centrum jest spożywanie napojów alkoholowych, chyba że zostały zakupione w jednej z restauracji znajdujących się w Centrum i są spożywane w obrębie stolików strefy restauracyjnej.

Rzeczy znalezione

Wszelkie rzeczy znalezione powinny zostać przekazane Zarządcy Centrum za pośrednictwem pracowników ochrony Centrum.

Fotografowanie i utrwalanie obrazu

Zabronione, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy, jest fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie obrazu Centrum w całości, jak i części, jak również jego pojedynczych elementów.

Zakaz z punktu 1. powyżej nie dotyczy fotografii i filmów na cele prywatne, jednak z zachowaniem poszanowania prawa do wizerunku osób trzecich.

Korzystanie ze schodów ruchomych oraz wind

Korzystanie ze schodów ruchomych oraz wind zlokalizowanych w Centrum powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej dla własnego bezpieczeństwa powinny korzystać w celu poruszania się pomiędzy poziomami Centrum ze schodów ruchomych oraz wind.

Schody ruchome zlokalizowane w Centrum można zatrzymać poprzez wciśnięcie przycisku zlokalizowanego przy dolnym i górnym odcinku ich poręczy. Nieuzasadnione zatrzymanie schodów ruchomych jest zabronione.

Korzystanie z innych urządzeń

Wszelkie urządzenia i infrastruktura zlokalizowana w Centrum powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia.

Osoby w wieku poniżej 13 roku życia mogą korzystać z urządzeń mechanicznych, automatów itp. jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów.

Zabrania się korzystania z wózków zakupowych w celach innych niż przewożenie zakupów.

Zabrania się siadania w miejscach i infrastrukturze do tego nieprzeznaczonej tj. np. schodach, kwietnikach, instalacjach itp.

Zabrania się pozostawiania wózków sklepowych poza miejscami do tego przeznaczonymi, tj. wiatami.

Zabrania się przypinania do barierek tarasowych, rowerów lub innych pojazdów jednośladowych.

Zakazy prawne

Osoby przebywające na terenie Centrum i jego otoczenia są zobowiązane do przestrzegania wszelkich norm prawa powszechnie obowiązującego.

Zabronione na terenie Centrum jest niszczenie, uszkadzanie, zaśmiecanie samego Centrum, jak również wszelkich ruchomości znajdujących na tym terenie.

Naruszenie Regulaminu

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa osoba naruszająca jest zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia Centrum na wezwanie członka ochrony.

W przypadku osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu przedstawiciel Zarządcy Centrum lub służb ochrony Centrum może odmówić prawa do wejścia na teren Centrum.

Osobami uprawnionymi do wydawania poleceń w kwestiach związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu są przedstawiciele Zarządcy Centrum oraz służby ochrony Centrum.

4. Postanowienia regulaminu Centrum nie ograniczają Zarządcy prawa do nie wpuszczenia konkretnych osób lub ich wyproszenia z terenu Centrum bez podawania przyczyny.
Klauzula informacyjna

Centrum Handlowe Forum Gliwice jest monitorowane, a monitoring utrwalający wizerunek klientów jest przechowywany. Administratorem danych osobowych klientów utrwalonych na monitoringu jest Forum Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Lipowej 1, kod pocztowy 44-100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000168885, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, NIP: 631-23-82-144, tel. 32 335 73 00, e-mail forum@eu.jll.com.
Podstawą prawną przetwarzania danych klientów utrwalonych na monitoringu jest zabezpieczenie obszaru działalności, ochrona osób i mienia zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej w obiekcie budowlanym stanowiącym własność Administratora (Art. 6 ust. 1 pkt. f RODO). Dane te są przetwarzane wyłącznie dla celów związanych z ochroną.
Dane klientów zawarte w monitoringu będą przechowywane nie dłużej niż 3 miesiące. Dane zostaną przez Administratora usunięte niezwłocznie , nie później niż w terminie 5 dni roboczych po zakończeniu okresu przechowywania. To maksymalny czas, który jest potrzebny na usunięcie danych z zasobów Administratora.
Odbiorcą danych osobowych klientów pochodzących z monitoringu jest firma świadcząca rzecz Administratora usługi ochroniarskie oraz kancelaria prawna, w przypadku zdarzeń, które są podstawą dochodzonych roszczeń oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policja)..
Administrator nie zamierza przekazywać danych klientów do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
Klient ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W oparciu o dane osobowe klientów Administrator nie będzie podejmował wobec klientów zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Dziękujemy za stosowanie się do niniejszego Regulaminu

 

 


Załącznik nr 3 – Regulamin Parkingu Centrum Handlowego Forum

POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z parkingu i dróg wewnętrznych („Parking”) znajdujących się na terenie nieruchomości należącej do Centrum Handlowego Forum w
Gliwicach (“Centrum”) przez klientów, pracowników i wszelkich innych użytkowników w/w parkingu i dróg. Regulamin dotyczy zarówno pojazdów jednośladowych jak i wielośladowych.
2. Podmiotem zarządzającym Parkingiem jest firma JLL Sp. z o.o., ul. Królewska 16, 00-103 Warszawa („Zarządca”)
3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Regulaminu, Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Parking jest czynny we wszystkie dni tygodnia, w godzinach od 8.00 do 22.30.

ZASADY UŻYTKOWANIA
4. Pojazdy wolno pozostawiać tylko na wyznaczonych miejscach postojowych, zgodnie z przeznaczeniem danego miejsca. Zabrania się parkowania na wjazdach, wyjazdach, pasach,
ruchu, przejazdach, przejściach dla pieszych, miejscach oznaczonych znakiem „NIE PARKOWAĆ”, lub innych miejscach nieoznaczonych. Zabrania się również parkowania na linii wyznaczającej
granice miejsca postojowego, na dwóch miejscach postojowych. Jeżeli użytkownik zaparkuje niezgodnie z niniejszym Regulaminem, bądź utrudni lub zablokuje ruch na terenie
Parkingu w sposób zagrażający bezpieczeństwu ruchu bądź też bezpieczeństwu innych użytkowników Parkingu, bądź też zaparkuje pojazd poza oznaczonymi miejscami
postojowymi, Zarządca będzie uprawniony do niezwłocznego dokonania czynności określonych w pkt 20 Regulaminu.

5. Na miejscach dla niepełnosprawnych mogą parkować tylko osoby do tego uprawnione, po uprzednim umieszczeniu w pojeździe w widocznym miejscu stosownego uprawnienia.
Miejsca oznaczone znakiem „zarezerwowane” (jeżeli są na Parkingu wyznaczone), są przeznaczone jedynie dla pojazdów do tego uprawnionych. Miejsca oznaczone znakiem „XXS”,
„XXL” i „Rodzinne” (jeżeli są na Parkingu wyznaczone), przeznaczone jedynie dla pojazdów odpowiednio: mniejszych od typowego samochodu, przekraczających rozmiary typowego
samochodu oraz dla rodzin z małymi dziećmi. W przypadku naruszenia niniejszego pkt 5, Zarządca będzie uprawniony do niezwłocznego dokonania czynności określonych w pkt 20
Regulaminu.

6. Użytkownicy zobowiązani są do zabezpieczenia pojazdów pozostawionych na Parkingu przed dostaniem się do ich wnętrza osób trzecich oraz stosowania posiadanych systemów
zabezpieczeń. Po zaparkowaniu i opuszczeniu pojazdu, powinien on być zamknięty, a jego zawartość zabezpieczona. Użytkownik nie powinien pozostawiać na widoku rzeczy ruchomych
pozostawionych w pojeździe (odzieży, toreb, bagażu, dokumentów, itp.).

7. W przypadku wyznaczenia na Parkingu (lub drogach wewnętrznych) miejsc i stojaków do parkowania rowerów użytkownik ma obowiązek przypiąć rower do stojaka za pomocą własnej
blokady do roweru i zastosować zamontowane w blokadzie zabezpieczenie (kłódka, kod, itp.) Za uszkodzenia lub kradzież roweru pozostawionego na Parkingu Zarządca ani właściciel Centrum
nie ponoszą odpowiedzialności.

8. Zabronione jest pozostawianie pojazdów na terenie Parkingu po godzinach pracy Centrum. W przypadku pozostawienia pojazdu na terenie Parkingu po godzinach pracy Centrum,
Zarządca będzie uprawniony do dokonania czynności opisanych w pkt 20 Regulaminu, w trybie tam wskazanym.

9. Zarządca upoważniony do usunięcia pojazdu na koszt i ryzyko użytkownika pojazdu (a w razie jego nieustalenia – na koszt właściciela pojazdu) w razie zaistnienia nagłego i/lub uzasadnionego
zagrożenia.

10. Zarządca ma prawo do odmówienia wjazdu pojazdu na Parking oraz do zamknięcia całości albo części Parkingu bez podania przyczyny.

PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

11. Na terenie Parkingu obowiązują przepisy ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym. Każdy użytkownik zobowiązany jest do stosowania się do w/w przepisów oraz do wszelkiego oznakowania poziomego i pionowego na Parkingu i zasad organizacji ruchu. Niezależnie od powyższego, Użytkownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń służby ochrony Centrum i poleceń Zarządcę.

12. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów dostawczych oraz samochodów osobowych o wysokości całkowitej powyżej 200 cm i/lub nacisku osi powyżej 3,5 t.

13. Na terenie Parkingu obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h. Niezależnie od powyższego szybkość poruszania się po parkingu powinna być dostosowana do warunków panujących na Parkingu.

14. Na terenie Parkingu zabronione jest:
a) przebywanie osób w stanie nietrzeźwym, bądź będących pod wpływem podobnie działających środków oraz spożywania napojów alkoholowych.
b) magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników paliwie, palenie i używanie otwartego ognia,
c) wnoszenie na broni, niebezpiecznych materiałów oraz nielegalnych substancji.
d) nieuzasadnione pozostawianie pojazdów z uruchomionym silnik iem,
e) parkowanie pojazdów niesprawnych technicznie, z wyciekami paliwa lub oleju,
f) przeładowywanie, tankowanie, naprawianie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, mycie i odkurzanie pojazdów (poza myjniami),
g) pozostawiania w pojeździe zwierząt oraz małoletnich bez opieki,
h) jazdy na rolkach, wrotkach, hulajnodze oraz jazdy małoletnich na rowerkach  (nawet jeżeli są pod opieką dorosłych)
i) prowadzenie na terenie Parkingu jakichkolwiek akcji promocyjnych lub reklamowych bez uzyskania uprzedniej zgody Zarządcy, organizowania zgromadzeń, manifestacji, agitacji politycznej lub religijnej, wystawiania na
sprzedaż towarów, handlu obnośnego i obwoźnego, żebrania, nagabywania, występów artystycznych, w tym muzycznych, prowadzenia akcji charytatywnych,
j) używanie wózków zakupowych w innych celach niż przewożenie zakupionych towarów,
k) przebywanie w czasie przekraczającym 14,5 h,
l) wjazd pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe
oraz innych podlegającym przewozom specjalnym,
m) śmiecenie i zanieczyszczanie w inny sposób Parkingu
ODPOWIEDZIALNOŚĆ

15. Z zastrzeżeniem pkt 19-22, Parking jest bezpłatny i niestrzeżony. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu użytkownik nie zawiera jakiejkolwiek umowy przechowania pojazdu lub
jakiejkolwiek innej umowy, która zobowiązywałaby Zarządcę albo właściciela Centrum do ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku kradzieży, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu powstałe na terenie Parkingu z winy Użytkowników, osób trzecich bądź działania siły wyższej, jak również ponoszenia odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pojeździe lub stanowiące jego wyposażenie. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu
użytkownik zawiera umowę użyczenia miejsca postojowego, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

16. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone Zarządcy,właścicielowi Centrum oraz osobom trzecim na terenie Parkingu. W przypadku dojścia na
terenie Parkingu do zdarzenia, które rodziłoby jakąkolwiek odpowiedzialność Użytkownika, o której mowa powyżej, Użytkownik zobowiązany jest – przed opuszczeniem Parkingu – do
niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Zarządcy lub służby ochrony budynku lub Policji (w przypadku uszkodzenia pojazdu) i złożenia w formie pisemnej stosownego
oświadczenia. Zarządzający ani właściciel Centrum nie odpowiadają za szkody spowodowane przez innych użytkowników bądź osoby trzecie.

17. Zarządca jest upoważniony do żądania natychmiastowego opuszczenia Parkingu przez użytkowników stwarzających zagrożenie na Parkingu.

18. Zarządca może wprowadzić opłaty za parking. W takim wypadku niniejszy Regulamin zostanie odpowiednio uzupełniony o cennik oraz zasady pobierania opłat.

NARUSZENIA REGULAMINU

19. W przypadku naruszenia przez użytkownika któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Zarządca może obciążyć kierowcę lub właściciela pojazdu karą w wysokości 20,00zł z tytułu każdorazowego naruszenia.

20. W przypadku (i) pozostawienia przez użytkownika pojazdu na Parkingu na okres  powyżej 1 doby (24h), albo (ii) niezabrania pojazdu przed godziną zamknięcia
Centrum, co skutkuje pozostawieniem go na Parkingu w nocy, zarządca uprawiony jest do pobrania opłaty za parkowanie w wysokości 20,00 zł za każdą rozpoczętą
dobę po nastąpieniu któregokolwiek z przypadków wskazanych w pkt (i) lub (ii). Ponadto, w przypadku, gdy pojazd zaparkowany jest na Parkingu nieprzerwanie
przez co najmniej 4 doby, a użytkownik (właściciel) nie odbierze pojazdu uiszczając opłatę opisaną w zdaniu poprzednim, wówczas Zarządca uprawniony
jest odholować (zlecić takie odholowanie) pojazdu, na koszt i ryzyko jego właściciela lub użytkownika, na miejsce dowolnie wybrane przez Zarządcę .

21. W przypadku, kiedy rower (niezależnie od tego czy został zaparkowany w sposób określony w pkt 7 czy w inny sposób) będzie pozostawiony na Parkingu na okres powyżej 1 doby (24h), albo
(ii) nie zostanie zabrany przed godziną zamknięcia Centrum, co skutkuje pozostawieniem go na Parkingu w nocy, Zarządca usunie blokadę i zmagazynuje rower w
pomieszczeniu znajdującym się w Centrum. Jeżeli po pozostawiony rower nikt nie zgłosi się w ciągu 30 dni, rower może zostać przekazany do biura rzeczy znalezionych. Zarządca uzależni
zwrot roweru od uiszczenia opłaty dodatkowej za przechowanie w wysokości 5 zł za każdą rozpoczętą dobę.
Zarządca będzie także uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar oraz opłat przewidzianych w niniejszym
Regulaminie.

Ochrona danych osobowych
22.Administratorem danych osobowych użytkowników parkingu jest Forum Gliwice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach, przy
ul. Lipowej 1, kod pocztowy 44-100, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000168885, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy
w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy, NIP: 631-23-82-144, tel. 32 335 73 00, e-mail forum@eu.jll.com.

23.Podstawą prawną przetwarzania danych użytkowników parkingu jest realizacja umowy użyczenia miejsca parkingowego zawarta pomiędzy
użytkownikiem parkingu a Administratorem, dla której przetwarzanie danych jest niezbędne. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów
związanych z realizacją umowy użyczenia.

24.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja umowy użyczenia będzie niemożliwa.

25.Dane użytkowników parkingu będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres obowiązywania umowy użyczenia. Dane zostaną
przez Administratora usunięte niezwłocznie, nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dnia wygaśnięcia umowy użyczenia. To maksymalny czas, który
jest potrzebny na usunięcie danych z naszych zasobów.

26.Odbiorcą danych osobowych użytkowników parkingu jest firma świadcząca na rzecz Administratora usługi ochroniarskie oraz kancelaria prawna odnośnie
roszczeń wynikających ze zdarzeń na parkingu lub z tytułu umowy użyczenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa (np. Policja).

27.Administrator nie zamierza przekazywać danych użytkowników parkingu do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

28.Użytkownik parkingu ma prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia oraz ograniczenia
przetwarzania danych.

29.W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora użytkownikom parkingu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

30.W oparciu o dane osobowe użytkowników parkingu Administrator nie będzie
podejmował wobec użytkowników parkingu zautomatyzowanych decyzji, w
tym decyzji będących wynikiem profilowania.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

31.W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie
właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem art. 713 kc.

32.Do użytkowania dróg wewnętrznych mają zastosowanie wszystkie postanowienia
dotyczące Parkingu.

33.Do parkowania rowerów maja zastosowanie wszystkie postanowienia dotyczące
parkowania innych pojazdów z wyłączeniem pkt 20 Regulaminu.

34. Przed pozostawieniem pojazdu na Parkingu użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z
niniejszym Regulaminem. Poprzez pozostawienie pojazdu na Parkingu użytkownik akceptuje
zasady korzystania z Parkingu określone w niniejszym Regulaminie.

35. Niniejszy Regulamin dostępny jest w Punkcie Informacyjnym znajdującym się w Centrum oraz na
stronie internetowej www.forumgliwice.pl. Wyciąg z niniejszego Regulaminu znajduje się również
na tablicach zawieszonych na terenie Parkingu.