Witamy naszych gości i prosimy o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi w Forum Gliwice oraz ich przestrzeganie. Niniejszy regulamin Forum Gliwice dotyczy całej nieruchomości, zarówno budynku galerii handlowej, jak również parkingu, określanej poniżej jako „Centrum”. Centrum jest kierowane przez przedstawiciela, określanego w dalszej części „Dyrektorem Centrum”.

REGULAMIN CENTRUM HANDLOWEGO FORUM GLIWICE W GLIWICACH
(ZWANY JAKO „REGULAMIN”)

Niniejszy Regulamin został wprowadzony celem zapewnienia wszystkim odwiedzającym Centrum Handlowe Forum Gliwice w Gliwicach (zwane jako „Centrum”) bezpieczeństwa, możliwości niezakłóconego i zgodnego z wysokimi standardami Centrum korzystania z Centrum i przebywania na jego terenie.

I. Godziny otwarcia

1. Centrum jest otwarte dla Klientów w godzinach otwarcia ustalonych dla Centrum wskazanych na drzwiach wejściowych do Centrum, jak również jest dostępny na stronie internetowej www.forumgliwice.pl.

2. Poza osobami posiadającymi odrębne upoważnienie zabronione jest przebywanie na terenie Centrum poza godzinami otwarcia.

II. Informacje ogólne o Centrum

1. Centrum oraz jego bezpośrednie otoczenie ze względów bezpieczeństwa osób odwiedzających Centrum jest monitorowane.

2. W Centrum funkcjonuje służba ochrony, której zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa Centrum oraz osób je odwiedzających.

3. Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące Regulaminu oraz funkcjonowania można zgłaszać do Ochrony Centrum.

4. Zarządcą Centrum jest Jones Lang LaSalle Sp. z.o.o.

III. Wstęp na teren Centrum

1. Dzieci poniżej trzynastego roku życia, są uprawnione do wstępu i przebywania na terenie Centrum wyłącznie pod opieką rodziców lub opiekunów, którzy odpowiadają za ich bezpieczeństwo;

2. Na terenie Centrum nie mają wstępu i nie mogą przebywać:

a) Osoby pozostające pod wpływem alkoholu lub środków odurzających niezależnie od ich postaci, czy też składu chemicznego, jak również wszelkich środków o podobnym działaniu;

b) Osoby, które swoich zachowaniem lub postawą mogą stwarzać stan zagrożenia dla pozostałych osób przybywających na terenie Centrum;

c) Osoby, które swoim zachowaniem naruszają zasady współżycia społecznego oraz normy społeczne, jak również utrudniających innym osobom przebywanie na terenie Centrum;

IV. Zwierzęta

1. Wprowadzanie zwierząt jest możliwe po uzyskaniu zgody Zarządcy Centrum.

2. Powyższe nie dotyczy psów terapeutycznych, psów przewodników oraz psów osób niedowidzących lub niewidzących, przy czym dla wprowadzenia takiego psa na teren Centrum konieczne jest okazanie odpowiedniego certyfikatu jeśli wystąpi o to przedstawiciel Zarządcy lub służb ochrony.

3. Każdorazowo osoba wprowadzająca psa zgodnie z postanowieniami Regulaminu na teren Centrum powinna zapewnić, że pies jest oznakowany, jak również jest zobowiązana do usunięcia wszelkich nieczystości.

V. Promocja, reklama i zgromadzenia

1. Zabronione jest prowadzenie na terenie Centrum i jego bezpośredniego otoczenia wszelkiej działalności reklamowej, promocyjnej, kolportażu ulotek, rozdawnictwa materiałów promocyjnych niezależnie od ich formy, rozpowszechniania broszur, informatorów, kuponów, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

2. Zabronione jest na terenie Centrum i jego bezpośredniego organizowanie zgromadzeń, prezentacji, eventów, występów artystycznych, występów muzycznych, występów okolicznościowych, występów promocyjnych, manifestacji, agitacji politycznej oraz wyznaniowej i religijnej, prowadzenie działalności zbiórkowej, działalności charytatywnej, żebranie, działalności naruszającej zasady współżycia społecznego, itp. bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

3. Zabronione jest na terenie Centrum i jego bezpośredniego prowadzenie działalności akwizycyjnej, handlu obnośnego i obwoźnego itp. bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

VI. Poruszanie się po Centrum

1. Zabronione jest poruszanie się po terenie Centrum pojazdami mechanicznymi, z wyłączeniem wózków inwalidzkich, niezależnie od rodzaju napędu bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy.

2. Zabronione jest poruszanie się po terenie Centrum i jazdy na rowerach, łyżworolkach, deskorolkach, hulajnogach itp. bez uprzedniej zgody Zarządcy.

3. Zabronione jest wprowadzanie na teren Centrum (poza terenem parkingu) wszelkich pojazdów mechanicznych oraz rowerów.

VII. Przedmioty i substancje zakazane

1. Zabronione jest wnoszenie na teren Centrum wszelkich rodzajów broni, w tym broni palnej oraz broni białej, niezależnie od jej formy i postaci, przedmiotów niebezpiecznych, materiałów wybuchowych, materiałów pirotechnicznych, substancji łatwopalnych, substancji trujących, substancji emitujących nieprzyjemne zapachy oraz wszelkich innych przedmiotów i substancji, które zagrażają życiu lub zdrowiu, czy też mieniu.

2. Zabronione jest wnoszenie na teren Centrum narkotyków, środków odurzających, jak również wszelkich środków o podobnym działaniu.

VIII. Wyroby tytoniowe i alkohol

1. Zabronione na terenie Centrum jest palenie wyrobów tytoniowych poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi.

2. Zabronione na terenie Centrum jest korzystanie z tzw. elektronicznych papierosów poza miejscami do tego wyznaczonymi i oznakowanymi.

3. Zabronione na terenie Centrum jest spożywanie napojów alkoholowych, chyba że zostały zakupione w jednej z restauracji znajdujących się w Centrum i są spożywane w obrębie stolików strefy restauracyjnej.

IX. Rzeczy znalezione

Wszelkie rzeczy znalezione powinny zostać przekazane Zarządcy Centrum za pośrednictwem pracowników ochrony Centrum.

X. Fotografowanie i utrwalanie obrazu

1. Zabronione, bez uprzedniej pisemnej zgody Zarządcy, jest fotografowanie, filmowanie oraz utrwalanie obrazu Centrum w całości, jak i części, jak również jego pojedynczych elementów.

2. Zakaz z punktu 2. powyżej nie dotyczy fotografii i filmów na cele prywatne, jednak z zachowaniem poszanowania prawa do wizerunku osób trzecich.

XI. Korzystanie ze schodów ruchomych oraz wind

1. Korzystanie ze schodów ruchomych oraz wind zlokalizowanych w Centrum powinno odbywać się zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

2. Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej dla własnego bezpieczeństwa powinny korzystać w celu poruszania się pomiędzy poziomami Centrum ze schodów ruchomych oraz wind.

3. Schody ruchome zlokalizowane w Centrum można zatrzymać poprzez wciśnięcie przycisku zlokalizowanego przy dolnym i górnym odcinku ich poręczy. Nieuzasadnione zatrzymanie schodów ruchomych jest zabronione.

XII. Korzystanie z innych urządzeń

1. Wszelkie urządzenia i infrastruktura zlokalizowana w Centrum powinna być wykorzystywana zgodnie z przeznaczeniem oraz w sposób niestwarzający zagrożenia dla życia i zdrowia.

2. Osoby w wieku poniżej 13 roku życia mogą korzystać z urządzeń mechanicznych, automatów itp. jedynie pod opieką rodziców lub opiekunów.

3. Zabrania się korzystania z wózków zakupowych w celach innych niż przewożenie zakupów.

4. Zabrania się siadania w miejscach i infrastrukturze do tego nieprzeznaczonej tj. np. schodach, kwietnikach, instalacjach itp.

5. Zabrania się pozostawiania wózków sklepowych poza miejscami do tego przeznaczonymi, tj. wiatami.

6. Zabrania się przypinania do barierek tarasowych, rowerów lub innych pojazdów jednośladowych.

XIII. Zakazy prawne

1. Osoby przebywające na terenie Centrum i jego otoczenia są zobowiązane do przestrzegania wszelkich norm prawa powszechnie obowiązującego.

2. Zabronione na terenie Centrum jest niszczenie, uszkadzanie, zaśmiecanie samego Centrum, jak również wszelkich ruchomości znajdujących na tym terenie.

XIV. Naruszenie Regulaminu

1. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa osoba naruszająca jest zobowiązana do natychmiastowego opuszczenia Centrum na wezwanie członka ochrony.

2. W przypadku osób naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu przedstawiciel Zarządcy Centrum lub służb ochrony Centrum może odmówić prawa do wejścia na teren Centrum.

3. Osobami uprawnionymi do wydawania poleceń w kwestiach związanych z postanowieniami niniejszego Regulaminu są przedstawiciele Zarządcy Centrum oraz służby ochrony Centrum.

4. Postanowienia regulaminu Centrum nie ograniczają Zarządcy prawa do nie wpuszczenia konkretnych osób lub ich wyproszenia z terenu Centrum bez podawania przyczyny.

Dziękujemy za stosowanie się do niniejszego Regulaminu